top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Shine Dans Stüdyosu tarafından elde edilmiş/edilecek ya da Shine Dans Stüdyosu ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“Kişisel Veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “Kişisel Verilerin İşlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Shine Dans Stüdyosu’ndan talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlanması süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz Shine Dans Stüdyosu tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Shine Dans Stüdyosu, internet sitesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

Shine Dans Stüdyosu’na başvurarak (Remzi Oguz Arık Mahallesi Tunus Caddesi 46/3 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA| info@shinedans.com  |   0 533 732 2089) ;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişileri öğrenme,
b) Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
c) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Shine Dans Stüdyosu’na iletmeniz durumunda Stüdyomuz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMALAR

Müşteri:

Stüdyomuz ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Stüdyomuzun sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi:

Shine Dans Stüdyosu’na, düzenlediği etkinlik mekânlarına çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişilerdir.

KİŞİSEL VERİ  KATEGORİLERİ

AÇIKLAMALAR

Kimlik Bilgisi:

İletişim Bilgisi:

Görsel İşitsel Veri:

Kişinin kimliğine dair bilgilerden yalnızca Adı ve Soyadı işlenmektedir.

Kişinin telefon numarası ve e-posta bilgisi işlenmektedir.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler işlenmektedir.

İşlem Bilgisi:

Shine Dans Stüdyosu’nun iş faaliyetleri kapsamında elde etmiş olduğu anket bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, cookie kayıtları işlenmektedir.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Shine Dans Stüdyosu Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni”nin incelenmek üzere tarafımla paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni imzalayarak “Shine Dans Stüdyosu Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi, beyan ve taahhüt ederim.

 

Ayrıca Shine Dans Stüdyosu’nda ve/veya Stüdyo tarafından organize edilebilecek farklı mekânlarda düzenlenecek etkinliklerde fotoğraf ve kamera kaydı alınabildiğini bildiğimi ve bu kapsamda şahsıma ait görüntülerinin kayıt altına alınabileceğini ve bunların Shine Dans Stüdyosu’nun resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına rıza verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

bottom of page