Shine Dans Stüdyosu Kisisel Verilerinin Islenmesine iliskin Aydınlatma ve Rıza Metni

 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Shine Dans Stüdyosu tarafından elde edilmiş/edilecek ya da Shine Dans Stüdyosu ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“Kişisel Veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “Kişisel Verilerin İşlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Shine Dans Stüdyosu’ndan talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlanması süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz Shine Dans Stüdyosu tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Shine Dans Stüdyosu, internet sitesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

Shine Dans Stüdyosu’na başvurarak (Remzi Oguz Arık Mahallesi Tunus Caddesi 46/2Kavaklıdere Çankaya / ANKARA| info@shinedans.com  |   0 533 732 2089) ;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişileri öğrenme,


b) Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,


c) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Shine Dans Stüdyosu’na iletmeniz durumunda Stüdyomuz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

  • Spotify - Gri Çember
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram